Všeobecné smluvní podmínky

Vytvořeno dne 2. 5..2020

Čl. 1. Základní ustanovení

 1. Objednávkový systém APBS provozovaný na https://objednavky.apbs.cz slouží především jako rezervační systém k přihlašování na akce organizované nebo pořádané APBS, a to zejména členům APBS a dalším psychologům bezpečnostních sborů, případně dalším osobám, které jsou uvedeny u popisu konkrétní akce jako cílová skupina. Prostřednictvím tohoto systému lze objednávat také další nabízené produkty či poskytnout APBS dar či jiný finanční příspěvek.
 2. Provozovatelem Objednávkového systému APBS je
  • Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s. (dále také jako „APBS“)
  • V křovinách 1541/18
  • IČ: 07726082
  • Spolek zapsaný ve veřejném rejstříku, SZ L 71228 vedená u Městského soudu v Praze          
  • E-mail: objednavky@apbs.cz     
  • (dále jen „dodavatel, případně obdarovaný“)
 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou pro účely objednávání produktů prostřednictvím Objednávkového systému APBS, kterými jsou zboží nebo služby, považovány za obchodní podmínky ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele a objednavatele (dále jako „odběratel“), kteří uzavírají kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služby.
 2. Všeobecné smluvní podmínky dále upravují poskytnutí finančního daru prostřednictvím Objednávkového systému APBS, který je bezúplatným plněním ve smyslu § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a upravují vzájemná práva a povinnosti objednavatele („dárce“) a APBS („obdarovaný“), kteří uzavírají darovací smlouvu.
 3. Ustanovení všeobecných podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy dle bodu 4. a 5. tohoto článku. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných smluvních podmínek.
 4. Tyto smluvní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Čl. 2 Odběratel a oprávněný příjemce produktu

 1. Odběratelem může být fyzická osoba nebo právnická osoba s bydlištěm či sídlem v České republice, a to fyzická osoba uzavírající smlouvu s dodavatelem mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, která je zároveň oprávněným příjemcem produktu, nebo jiná fyzická či právnická osoba objednávající produkt pro oprávněného příjemce (např. zaměstnavatel psychologa, který bude účastníkem kurzu).
 2. Oprávněným příjemcem může být pouze osoba, která je příslušníkem cílové skupiny, určené v popisu konkrétního produktu. Pro zobrazení produktů určených pro jednotlivé cílové skupiny lze využít také filtr dle cílové skupiny, který je k dispozici na stránce s produkty.
 3. Zda je příjemce oprávněným příjemcem, je dodavatel před uzavřením smlouvy oprávněn ověřit (např. vyžádat od odběratele potvrzení o zaměstnání či o vzdělání příjemce). Toto ustanovení se nepoužije u členů APBS a dále u příjemců, u nichž je tato informace známa Předsednictvu APBS.

Čl. 3. Informace o produktech a cenách

 1. Informace o produktech, včetně uvedení cen, jejich hlavních vlastností a cílových skupin, kterým je produkt určen, jsou uvedeny u jednotlivých produktů v katalogu Objednávkového systému APBS.
 2. APBS není plátcem DPH, u každého produktu je vždy zobrazena konečná cena. Náklady na dopravu, je-li z podstaty produktu vyžadována, se zobrazují v košíku po výběru způsobu dopravy.
 3. U produktů s variantami je zobrazeno cenové rozmezí a výsledná cena se zobrazí po výběru dané varianty.
 4. U produktů s možností zvolení vlastní částky se odběratelem zvolená částka považuje za konečnou cenu (např. dobrovolný účastnický poplatek).
 5. Veškerá prezentace produktů umístěných v katalogu Objednávkového systému je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů.
 6. Některé produkty mohou být opatřené heslem pro umožnění přednostního objednání oprávněnými příjemci, kteří toto heslo získají v členské sekci webu nebo e-mailem;  případně ho mohou vyžádat na objednavky@apbs.cz.
 7. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí odběratel sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Čl. 4. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Odběratel provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, nebo prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li při předchozí objednávce registraci v Objednávkovém systému APBS.
 2. Při zadání objednávky odběratel vybere produkty. V košíku následně může upravit vložené položky (odstranit, změnit počet kusů, je-li umožněn odběr více kusů) a zvolit způsob doručení produktů, které jsou zbožím. V pokladně doplní své údaje (jméno, příjmení, e-mail, případně další fakturační údaje) a způsob platby (pouze u placených objednávek), potvrdí seznámení s těmito smluvními podmínkami a odešle objednávku tlačítkem „Objednat“.
 3. Po obdržení objednávky dodavatelem je odběrateli automaticky e-mailem zaslána zpráva s informací o přijetí objednávky, která se nepovažuje za uzavření smlouvy. Tato zpráva obsahuje shrnutí objednávky a přílohy, kterými jsou obchodní podmínky a dále
  • výzva k platbě, byl-li zvolen způsob platby „zaplatím později bankovním převodem“,
  • faktura, byl-li zvolen způsob platby přes bankovní bránu (e-mail s přijetím objednávky je v tomto případě odeslán po uhrazení platby).
 4. Všechny objednávky přijaté dodavatelem jsou závazné. Okamžikem obdržení objednávky dodavatel pro odběratele produkt předběžně rezervuje (např. místo na vzdělávací akci).
 5. Nemůže-li dodavatel splnit některý z požadavků odběratele uvedený v objednávce nebo jí nemůže vyhovět jako celku, informuje odběratele e-mailem o zrušení objednávky, nebo mu zašle pozměněnou nabídku, a to zejména z těchto důvodů:
  • odběratel nesplňuje podmínky dle čl. 2.
  • odběratel neuhradil platbu za objednávku do 14 dnů od odeslání objednávky nebo v individuálně dohodnutém termínu,
  • došlo ke zjevné technické chybě na straně dodavatele při uvedení či popisu produktu nebo v průběhu objednávání,
  • objevily se jiné závažné okolnosti, které neumožňují objednávku vyřídit dle odeslané objednávky (např. došlo ke zrušení vzdělávací akce či se změnila dostupnost zboží).
 6. Odmítnutím pozměněné nabídky ze strany odběratele dojde ke zrušení objednávky.
 7. Odběratel může objednávku zrušit bez udání důvodů, dokud mu není doručeno oznámení o vyřízení objednávky. Odběratel může objednávku zrušit e-mailem odeslaným na objednavky@apbs.cz.
 8. V případě zrušení objednávky dle bodu 5. – 7. tohoto článku, která již byla uhrazena, dodavatel vrátí bezodkladně platbu za objednávku odběrateli v plné výši.
 9. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání informace o vyřízení objednávky na e-mail odběratele. Tato informace obsahuje fakturu (v případě placených objednávek) a obchodní podmínky. Předpokladem k vyřízení objednávky je splnění podmínek dle čl. 2 a u placených objednávek také uhrazení platby odběratelem (nebyly-li individuálně sjednány jiné podmínky pro provedení platby).

Čl. 5. Platební podmínky a dodání produktů

 1. Platbu za objednávku může odběratel uhradit pouze bezhotovostně, a to:
  • prostřednictvím platební brány umožňující platbu platební kartou nebo na bankovní účet – platební příkaz při zvolení této platební metody je platný 3 dny;
  • přímým převodem na bankovní účet dodavatele č. 2101576374/2010, vedený u Fio banka, a.s. (způsob platby označený „zaplatím později bankovním převodem“).
 2. Platba je považována za uhrazenou okamžikem připsáním platby na účet odběratele vedený u poskytovatele platební brány v případě způsobu platby prostřednictvím platební brány, nebo připsáním platby na bankovní účet odběratele v případě přímého převodu na bankovní účet dodavatele.
 3. Poplatky za provedení platby (v případě použití platební brány) hradí dodavatel.
 4. V případě produktů spojených s doručením je odběratel povinen uhradit dodavateli náklady spojené s odesláním produktů ve smluvené výši dle metody doručení zvolené v Pokladně Objednávkového systému APBS:
  • poštovní zásilkou doručenou na adresu určenou odběratelem,
  • osobním odběrem v sídle APBS, případně dle individuální dohody na jiném místě v Praze.
 5. Je-li odběratel dle smlouvy povinen dodat produkty na místo určené dodavatelem v objednávce, je odběratel povinen převzít zásilku při dodání. V případě, že je z důvodů na straně dodavatele nutno zásilku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zásilky.
 6. Při převzetí doručovaných produktů od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí odběratel zásilku od přepravce převzít.
 7. Odběratel nabývá vlastnické právo k produktu zaplacením celé kupní ceny, včetně nákladů na dodání, nejdříve však jejich převzetím. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu přechází na odběratele okamžikem převzetí nebo okamžikem, kdy měl odběratel povinnost zásilku produkt převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.
 8. Produkty, které jsou službou (například účastnický příspěvek na vzdělávací akci) budou dodány v termínu, místě a rozsahu dle popisu produktu v Objednávkovém systému APBS.

Čl. 6 Přípustná změna v plnění

 1. Dodavatel si vyhrazuje ze závažných důvodů případnou změnu v časovém schématu vzdělávací akce, termínu nebo místu akce a změnu lektora (např. z důvodu indispozice na straně lektora, havárie, jiná mimořádná událost).
 2. O změnách dle odst. 1 informuje odběratele a účastníky vzdělávací akce bez zbytečného odkladu e-mailem.

Čl. 7 Odstoupení odběratele od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy je možné učinit zasláním odstoupení e-mailem na objednavky@apbs.cz nebo na adresu dodavatele uvedenou v čl. I. K tomuto zaslání je možné využít formulář, který je ke stažení zde. V případě nároku na vrácení úhrady, bude vracená částka zaslána odběrateli jím určeným způsobem do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 2. V případě produktů, které jsou službou, má odběratel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy. Uhrazená částka za službu bude odběrateli vrácena v plné výši. Odstoupí-li však odběratel od smlouvy o poskytnutí služby, jejíž poskytnutí bylo se souhlasem odběratele již započat, má dodavatel právo na uhrazení poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. O tuto částku bude částka vracená odběrateli, který již službu uhradil, snížena. Od smlouvy nelze v tomto případě odstoupit, pokud již byla služba kompletně poskytnuta.
 3. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy i po uplynutí zákonné lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud má dojít ke změně v plnění dle čl. 6 bodu 1. a tuto změnu lze považovat za zásadní (např. změna celého lektorského týmu, změna termínu, který představuje zásadní část vzdělávací akce, změna místa, pokud je nové místo konání akce v jiném kraji). Odběratel zašle odstoupení od smlouvy dodavateli nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy obdržel informaci o této změně. Bylo-li již plnění započato, má dodavatel nárok na uhrazení poměrné části sjednané ceny za již poskytnuté plnění. O tuto částku bude částka vracená odběrateli, který již službu uhradil, snížena.
 4. V ostatních případech odstoupení odběratele od smlouvy o poskytnutí služby, kterou je vzdělávací akce, má dodavatel nárok na uhrazení tzv. storno poplatku. O tuto částku může být částka vracená odběrateli, který již službu uhradil, snížena. Výše storno poplatku je počítána ze sjednané ceny služby a činí:
  • 0 % při odstoupení nejpozději 20 dní před zahájením akce,
  • 50 % při odstoupení 8 – 19 dní před zahájením akce,
  • 100 % při odstoupení 7 a méně dní před zahájením akce.
 5. Storno poplatek dle bodu 4. se neuplatní, zajistí-li odběratel jako náhradu jiného účastníka. Zajištěním náhradníka se rozumí doporučení jiného účastníka akce, který je oprávněným příjemcem a uzavře s dodavatelem novou smlouvu o poskytnutí služby.
 6. V případě produktů, které jsou zbožím, má odběratel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Uhrazená částka za zboží, včetně uhrazených nákladů na doručení (do výše nejlevnějšího způsobu dodání, který byl odběrateli při objednávání produktu nabídnut), bude vrácena způsobem určeným odběratelem do 14 dnů po vrácení produktu na adresu dodavatele. Případné náklady na doručení spojené s vrácením produktu hradí odběratel. Dodavatel je oprávněn z vracené částky odečíst poměrnou část ceny zaplacené za produkt, která odpovídá snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Snížení vracené částky odběrateli za již provedenou úhradu dle tohoto článku se neuplatní u té části platby, která byla uhrazena jako dobrovolný příspěvek (např. dobrovolný účastnický příspěvek za vzdělávací akci), nevyjádří-li odběratel opačnou vůli.

Čl. 8 Odstoupení dodavatele od smlouvy

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání produktu nebo z důvodu nemožnosti poskytnutí smluvené služby ze závažných příčin, které nemohl ovlivnit a pro které nemůže splnit smluvní závazek. Uhrazená platba bude v takovém případě odběrateli uhrazena v plné výši způsobem, který odběratel určí.

Čl. 9 Vadné plnění a reklamace

 1. Domnívá-li se odběratel, že došlo k vadnému plnění, může zaslat reklamaci na objednavky@apbs.cz nebo na adresu dodavatele uvedenou v čl. 1., a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do 6 měsíců od uskutečnění plnění poskytnutím služby nebo převzetí zboží.
 2. Za vadné plnění se považuje plnění, které neodpovídá popisu služby nebo zboží dle uzavřené smlouvy.
 3. Je-li vada odstranitelná, může se odběratel domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit, může odběratel odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy.
 4. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

Čl. 10 Poskytnutí daru

 1. Prostřednictvím Objednávkového systému APBS lze společně s objednávkou produktů nebo samostatně poskytnout také finanční příspěvek APBS, který je bezúplatným plněním („dar“). V případě darů je odběratel považován za dárce a dodavatel za příjemce daru. Odesláním finančního daru dárce a jeho přijetím na účet dodavatele je uzavřena mezi oběma stranami smlouva o poskytnutí daru. Potvrzení o poskytnutí daru bude vydáno na vyžádání.
 2. U popisu produktu, který je bezúplatným plněním, je uvedeno, zda jde o dar, který lze uplatnit jako tzv. odečitatelnou položku ze základu daně dle § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Čl. 11 Zákaznický účet

 1. V průběhu objednávání v části Pokladna si může odběratel zřídit zákaznický účet. Při registraci zákaznického účtu je povinen uvádět jen správné a pravdivé údaje a v případě jejich změny je aktualizovat.
 2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel není oprávněn poskytovat tyto přístupové údaje dalším osobám nebo jim umožnit využívání svého zákaznického účtu. Dodavatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 3. V zákaznickém účtu získá odběratel přístup k přehledu o svých objednávkách a k souvisejícím dokumentům.
 4. Neaktivní zákaznické účty jsou po 12 měsících automaticky zrušeny. Dřívější zrušení je možné na základě požadavku odběratele zaslaného na objednavky@apbs.cz.

Čl. 12 Informace o zpracování osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je dodavatel dle čl. 1 bodu 2., který je zpracovává prostřednictvím pověřených členů Předsednictva APBS.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávané v rozsahu nezbytném
  • pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě objednávky ze strany odběratele (dle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR,
  • pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), které vyplývají např. z účetních či daňových předpisů.
 3. Zpracovávané osobní údaje odběratele zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou adresu (povinné informace), případně telefon, fakturační adresu a adresu doručení, liší-li se od fakturačních údajů, dále v případě přímé platby na účet dodavatele číslo účtu.
 4. Za účelem ověření oprávněnosti příjemce a za účelem organizace vzdělávacích akcí dále zpracováváme osobní údaje týkající se příjemce (účastníka akce) v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mailová adresa, případně telefon), případně údaj o zaměstnání či psychologickém vzdělání. Pro účely vydání osvědčení mohou být v průběhu realizace vzdělávací akce doplněny další osobní údaje, které jasně identifikují absolventa vzdělávací akce (např. tituly, datum narození).
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od odeslání objednávky do doby ukončení plnění smlouvy ze strany dodavatele. Po té jsou, nevyplývá-li povinnost jejich dalšího zpracovávání a uchovávání z jiných právních předpisů, zlikvidovány.
 6. Správce může poskytovat osobní údaje svým dodavatelům a osobám, jejichž služby při své činnosti využívá (tzv. příjemcům), kterými jsou např. subjekty poskytující služby, účetní služby, poštovní služby, právní služby, IT služby, poskytovatelé technické podpory, případně orgánům veřejné moci, pokud je tato povinnost uložena obecně závaznými právními předpisy.
 7. V případě, že je vzdělávací služba realizována subdodávkou od jiného subjektu, mohou být tomuto příjemci předány osobní údaje za účelem realizace akce, posouzení splnění podmínek účasti v kurzu a vydání osvědčení.
 8. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na stránce Objednávkového systému APBS https://objednavky.apbs.cz/osobniudaje/.